ျမန္မာႏိုင္ငံျခင္းလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တခုတည္းထားရွိရန္ မႏၲေလးတြင္ ဆႏၵျပ | DVB