ရန္ကုန္တြင္ တီဘီေရာဂါ အခမဲ့ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးေပးေန | DVB