အန္အယ္လ္ဒီ ဆိပ္ကမ္းအမတ္ ဦးသန္းထိုက္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာျပဳ | DVB