ဒုဗၺစရဟန္းမ်ား တိုးပြားလာပါက သာသနာေတာ္ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးႏိုင္  | DVB