ပဲခူးတိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ၀န္ႀကီးသစ္၏ အမည္စာရင္းတင္သြင္း  | DVB