ေညာင္ေလးပင္တြင္ ေလျပင္းေၾကာင့္ ေနအိမ္ ၇၆ လံုး အမိုးလန္ပ်က္စီး | DVB