သိမ္းဆည္းေျမ ျပန္လည္ရရွိေရး ဖရူဆုိၿမိဳ႕တြင္ ေတာင္သူမ်ားဆႏၵျပ | DVB