တရားမဝင္ ပယင္းတူးေဖာ္သူ ၆၈ ဦးကို တပ္မေတာ္ ဖမ္းဆီး | DVB