မူႀကဳိေက်ာင္းသူ ဗစ္တိုးရီးယားအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိ္ေရး ေတာင္ငူၿမဳိ႕တြင္ ဆႏၵျပ | DVB