လပြတၱာတြင္ ေလျပင္းေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေနအိမ္အခ်ဳိ႕ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံး | DVB