သင့္ကေလးကို မျဖစ္မေန ေျပာျပထားရမယ့္ အခ်က္(၇)ခ်က္ | DVB