အစိုးရသက္တမ္းမကုန္မီ ျပည္သူအက်ိဳးရိွ စီမံကိန္းမ်ားတင္သြင္းၾကရန္ မန္း၀န္ႀကီးခ်ုပ္ တိုက္တြန္း | DVB