ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဥပေဒပါ ကေလးေမြးစားျခင္း အလိုအေလ်ာက္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မရ | DVB