ႏုိင္ငံအက်ပ္အတည္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ဗင္နီဇြဲလားသမၼတ ေတာင္းဆုိ | DVB