အန္အယ္ဒီအစိုးရ စီမံခန္႔ခြဲမႈလြဲမွား၊ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ေနဟု USDP အပါအ၀င္ ၂၃ ပါတီေ၀ဖန္ | DVB