ဆီးရီးယားသုိ႔ ဦးတည္လာသည့္ ေရနံတင္သေဘၤာတစီးကို ၿဗိတိန္မရိမ္းတပ္ဖြဲ႔ ဖမ္းဆီး | DVB