ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၏ ေတြ႔ဆုံရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ေက်ာင္းသားသမဂၢ ပယ္ခ် | DVB