၀က္လက္ၿမဳိ႕နယ္တြင္  ဆရာ၊ဆရာမ မလံုေလာက္သျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အခက္​ႀကံဳေန | DVB