ႏိုင္ငံအခ်ဳပ္အျခာအာဏာထိပါးေစသည့္လုပ္ရပ္ကို လုံးဝသည္းမခံဟု  ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ေျပာ | DVB