ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ၾသစေၾတးလ် ေက်ာင္းသားလြတ္ေျမာက္ | DVB