ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ဆရာမ်ားေရာက္မလာသျဖင့္ ေက်ာင္းသား ၅၀၀ ခန္႔ စာမသင္ရဘဲ အခက္အခဲျဖစ္ေန  | DVB