ဖူးကတ္တြင္ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း ဓားထိုးမႈျဖစ္၊ ၂ ဦးသတိလစ္ေမ့ေမ်ာၿပီး စိုးရိမ္ရ  | DVB