၀န္ႀကီးဌာနသစ္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မရည္ရြယ္   | DVB