ထန္းတပင္ႏွင့္ လွည္းကူးတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ စက္မႈဥယ်ာဥ္စီမံကိန္း လႊတ္ေတာ္တင္ျပ | DVB