တပ္တြင္းဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ စည္းကမ္းတက် က်င့္သုံးေနဟုကာခ်ဳပ္ေျပာ | DVB