ေဒါဆုိေရွ႕ေတာင္သူ ၃ ဦးကုိ စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးၿပီး ရဲစခန္းပုိ႔ေဆာင္  | DVB