ခ်င္းမိုင္တြင္ လုပ္အားခမရ၍  ျမန္မာအလုပ္သမားက အလုပ္ရွင္ကို ဓားျဖင့္ထိုး | DVB