အပစ္ရပ္ကာလကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာအသံုးခ်ရန္ တပ္မေတာ္တိုက္တြန္း  | DVB