တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေအေအတို႔ တေန႔တည္း ၄ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္၊ ႏွစ္ဖက္အက်အဆုံးရွိ | DVB