ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဥပေဒမူၾကမ္းထဲက  ကေလးေမြးစားျခင္းဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုသလဲ | DVB