ဝန္ႀကီးဌာနသစ္ဖြဲ႔စည္းရန္ ဧရာဝတီတိုင္းလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚယူ | DVB