ေျမာက္ပုိင္း ၄ ဖြဲ႔ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္က ပဏာမအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (မူၾကမ္း) ေပးအပ္ | DVB