ျမန္မာလုပ္သား ၅၀ ေက်ာ္လိုက္ပါလာသည့္ဘတ္စ္ကား မဲေဆာက္လမ္းတြင္ မီးေလာင္  | DVB