အန္စီေအတြင္ လက္မွတ္ထုိးရန္ အဆင္သင့္ရွိဟု မုိင္းလားအဖြဲ႔ေျပာ | DVB