အန္စီေအ လက္မွတ္ထိုးရန္ မိုင္းလားအဖြ႔ဲကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိက္တြန္း | DVB