သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ တလႏွစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္ေတြ႔ဆုံလုိဟု ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ | DVB