သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမမ်ားကို ဖက္တြယ္မေနဘဲ အျမန္ဆံုးျပန္ေပးရန္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တိုက္တြန္း | DVB