တတိယအႀကိမ္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပညာေရးျပပြဲ ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပ | DVB