ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စာၾကည့္တိုက္ပါ၀င္သည့္ ပညာဒါနသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္မည္ | DVB