ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ဘိန္းေက်းရြာေလးမွ Food Box မဟုတ္တဲ့ ခ်စ္စဖြယ္ Book Box ကေလး ေတြ(ဓာတ္ပံု) | DVB