မူးယစ္ေဆး၀ါး လက္ႀကီးသမားမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိႏိုင္ေရး သတင္းေပးၾကရန္ သမၼတတိုက္တြန္း  | DVB