အင္တာနက္လိုင္း ျပန္ဖြင့္ေပးေရး အေရးႀကီးအဆို ရခိုင္လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ | DVB