ေမာ္စကိုတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာျပပြဲတြင္ ႐ုရွား စစ္အင္အား ျပသ | DVB