ေရႊ႕ေျပာင္းျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ ေဒၚလာ ၄ ဘီလ်ံခြဲ ကူညီေရး ဥပေဒၾကမ္း ကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ခြင့္ျပဳ | DVB