စပိန္တြင္ ဓာတုေဗဒစက္႐ုံ မီးေလာင္၊ စက္႐ုံအနီးရွိ လူမ်ားကို ေဘးလြတ္ရာေျပာင္းေရႊ႕ | DVB