ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လူထုေထာက္ခံပဲြ ေကာလင္းၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ | DVB