ပီ႐ူးကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ႏွလုံးေရာဂါျဖင့္ ေသဆုံး | DVB