ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ ၂၄ ဆူ ေပ်ာက္ဆံုး | DVB