အင္တာနက္လုိင္းမျဖတ္ရန္  ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ အေရးႀကီးအဆိုတင္ | DVB