ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒအား မင္းလွၿမိဳ႕တြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ | DVB